INTEGRACJA

UWAGA:  Dzieci z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  korzystają ze zniżki czesnego do  wysokości 400,00 zł miesięcznie.   

Dla dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadającymi  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego / Autyzm, zespół Aspergera/ proponujemy program dydaktyczno wychowawczy oraz intensywne działania terapeutyczne.

Dzieci przebywają w integracyjnej 15-osobowej grupie przedszkolnej kierowanej przez dwie nauczycielki i terapeutę.
Mają zapewnioną kompleksową terapię w jednym miejscu
(bez konieczności uciążliwych dojazdów do innych ośrodków terapeutycznych) ze znanymi dziecku stałymi terapeutami.

DZIECI Z ORZECZENIAMI AUTYZMU I Z ORZECZENIAMI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SPRZĘŻONEJ:

mają zapewnione wszystkie zajęcia wskazane w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dla każdego dziecka prowadzone są zajęcia specjalistyczne   podczas których dzieci otrzymują bardzo dużą dawkę wsparcia.   

 Są to zajęcia zarówno  indywidualne jak i w małych grupach.

Specjalistyczne zajęcia indywidualne :

  • Terapia pedagogiczna;     5 x w tygodniu   po 45 min.
  • Terapia logopedyczna ;    2 x w tygodniu   po 45 min.
  • Terapia SI;                           2 x w tygodniu   po 45 min.
  • Terapia psychologiczna;  2 x w miesiącu   po 45 min.
  • Terapia w ramach WWR; 1 x w tygodniu    po 45 min.  (tj. w miesiącu w 1 tygodniu dodatkowo 45 min terapii pedagogicznej, w 2 tygodniu dodatkowo 45 min terapii logopedycznej, w 3 tygodniu dodatkowo 45 min terapii  SI,
    w 3 tygodniu dodatkowo 45 min terapii psychologicznej).

Poza zajęciami specjalistycznymi dzieci uczestniczą również we wszystkich zajęciach przedszkolnych organizowanych z całą grupą.

 

 

ODDZIAŁYWANIA TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNE OBEJMUJĄ:

– INTEGRACJĘ GRUPOWĄ 

w integracyjnej grupie przedszkolnej pod opieką terapeuty.
Integracja odbywa się poprzez udział dziecka we wszystkich zajęciach grupy z wykorzystaniem pomocy Montessori .

Szczególnie stosowanie materiałów sensorycznych umożliwia trenowanie zmysłów, w celu wspierania dzieci w ich naturalnym rozwoju; rozwoju intelektualnym, motoryce i rozwoju społecznym.
Grupowe zajęcia terapeutyczne i pobyt dziecka w integracyjnej grupie rówieśniczej pod okiem terapeuty dają również możliwość:

– treningu rozwoju kompetencji przedszkolnych,
– treningu rozwoju kompetencji społecznych,
– treningu samodzielności.

- TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ

Codzienne indywidualne zajęcia terapeutyczne realizowane są przez psychologa lub pedagoga specjalnego. Metody terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

- INDYWIDUALNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE.

dwutorowość terapii, w której pracujemy nad komunikacją i mową w zależności od potrzeb dziecka,

- INDYWIDUALNĄ TERAPIĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Celem SI jest wyrównanie deficytów w zakresie odbioru bodźców zmysłowych i przetwarzania informacji sensorycznych.
SI  poprawia koncentrację uwagi i równowagę, usprawnia; percepcję wzrokową, słuchową, przestrzenną, dotykową oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

– INDYWIDUALNE ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 

dla Dzieci posiadających Opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania.