KLAUZULE RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych przedszkolaków i ich rodziców / opiekunów prawnych

Administratorem Pana/i Danych jest:

Fundacja Inspiracji Edukacyjnej i Kulturowej w Warszawie, ul. Nenufarów 4

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Mirosława Harasim

aniołkowo@gmail.com, TEL.228721524

Dane będą przetwarzane w celu:

realizacji obowiązku prawnego i statutowego jednostki

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

dane mogą być przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa.

Tymi podmiotami są np. firmy ubezpieczające dzieci

Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Ma Pani/Pan prawo do:

 • 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 • 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • 4. przenoszenia danych,
 • 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 • 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane dane są:

wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, warunkiem podpisanej umowy, oraz pobrane dobrowolnie

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.  

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych – rekrutacja do przedszkola

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Fundacja Inspiracji Edukacyjnej i Kulturowej w Warszawie, ul. Nenufarów 4

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Mirosława Harasim

aniołkowo@gmail.com

TEL. 228721524

Dane będą przetwarzane w celu: rekrutacji

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

dane nie są przekazywane innym podmiotom, nie wymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

dane będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Ma Pani/Pan prawo do:

 • 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 • 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • 4. przenoszenia danych,
 • 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 • 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.  

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych – klienci i kontrahenci

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Fundacja Inspiracji Edukacyjnej i Kulturowej w Warszawie, ul. Nenufarów 4

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Mirosława Harasim, aniołkowo@gmail.com, TEL.228721524

Dane będą przetwarzane w celu:

realizacji obowiązku prawnego i statutowego jednostki

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

dane mogą być przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa.

Tymi podmiotami są np. firmy ubezpieczające dzieci

Okres przechowywania danych:

dane będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Ma Pani/Pan prawo do:

 • 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 • 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • 4. przenoszenia danych,
 • 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 • 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane dane są:

wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, warunkiem podpisanej umowy, oraz pobrane dobrowolnie

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.  

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pana/i Danych jest: Fundacja Inspiracji Edukacyjnej i Kulturowej w Warszawie, ul. Nenufarów 4

2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: aniołkowo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej danych. 

3. Pani/Pana dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu:•zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Przedszkola Niepublicznego „Aniołkowo” ul. Nenufarów 4 oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 RODO.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

•Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:  podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych:•Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa; niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z umową.

7. W granicach określonych w przepisach prawa ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo” w Warszawie, ul. Nenufarów 4 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Przedszkola Niepublicznego „Aniołkowo” ul. Nenufarów 4

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie  5 dni zapis jest automatycznie nadpisywany. Pani /Pana dane nie podlegają profilowaniu i zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA 

zatrudnionego na umowę o pracę

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Fundacja Inspiracji Edukacyjnej i Kulturowej w Warszawie, ul. Nenufarów 4

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Mirosława Harasim

aniołkowo@gmail.com, 228721524

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: realizacji obowiązku wynikającego z  przepisu prawa

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

(Dz. U. z 2018 r., poz. 917)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane do: 

 • – biura rachunkowego – w celu bieżącej obsługi kadrowo – płacowej;
 • –  Urzędu Skarbowego,
 • – ZUS-u;
 • – KRUS-u – dotyczy pracowników, którzy korzystają z kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego;
 • – kancelarii prawnej – tylko w momencie gdy nastąpi zajęcie komornicze;

Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Pana/Pani dane będą przechowywane przez:

 • Pracownicy zatrudnieni przed 01.01.1999 r.-  50 lat od daty zakończenia stosunku pracy;
 • Pracownicy zatrudnieni między 01.01.1999 a 31.12.2018 – 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy, jeżeli nie zostały złożone dokumenty: ZUS OSW i ZUS RIA;
 • Pracownicy zatrudnieni między 01.01.1999 a 31.12.2018 – 10 lat od daty zakończenia stosunku pracy, jeżeli zostały złożone dokumenty ZUS OSW i ZUS RIA;
 • Pracownicy zatrudnieni od 01.01.2019 r. – 10 lat od daty zakończenia stosunku pracy.

Ma Pana/Pani prawo do:

 • 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 • 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • 4. przenoszenia danych,
 • 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są: wymogiem ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917).

Brak podania danych skutkuje: nie wywiązaniem się z wymogów ustawy.

Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA

zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Fundacja Inspiracji Edukacyjnej i Kulturowej w Warszawie, ul. Nenufarów 4

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Mirosława Harasim aniołkowo@gmail.com, 228721524

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

realizacji obowiązku wynikającego z  przepisu prawa

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1025)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane do:

 • – biura rachunkowego – w celu bieżącej obsługi kadrowo – płacowej;
 • –  Urzędu Skarbowego,
 • – ZUS-u;
 • – KRUS-u – dotyczy pracowników, którzy korzystają z kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego;
 • – kancelarii prawnej – tylko w momencie gdy nastąpi zajęcie komornicze;

Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych: Pana/Pani dane będą przechowywane przez:

– okres wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa;

– okres niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z umową.

Ma Pana/Pani prawo do:

 • 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 • 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • 4. przenoszenia danych,
 • 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1025)

Brak podania danych skutkuje: 

nie wywiązaniem się z wymogów ustawy.

Pana/Pani dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu