Zajęcia realizowane są w formie spotkań indywidualnych. Dla każdego dziecka ustalany jest indywidualny program terapii, uzależniony od uprzednio dokonanej analizy możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka, a także zaleceń zawartych w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na terenie Przedszkola organizowane są również zajęcia specjalistyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

Proponowane zajęcia specjalistyczne:

  • terapia pedagogiczna,
  • terapia psychologiczna,
  • terapia neurologopedyczna,
  • terapia integracji sensorycznej.