JĘZYK ANGIELSKI

Przedszkole realizuje program nauczania języka angielskiego w konwencji bilingwalnej tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim.

W każdej grupie jest dwóch nauczycieli edukacji przedszkolnej, jeden z nich z uprawnieniami nauczania języka angielskiego prowadzi zajęcia dydaktyczne i konwersację z dziećmi tylko w języku angielskim.

Dwujęzyczne nauczanie prowadzi się podczas zajęć dydaktycznych.

Nauka języka angielskiego odbywa się w ramach opłaty czesnego.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Nasze przedszkole pracuje w oparciu  o programy zgodne z Podstawą  Programową wychowania przedszkolnego  określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz w oparciu o elementy pedagogiki Marii Montessori/ patrz Montessori/.    

Wybrane przez nas podręczniki to zadaniowo – czynnościowa koncepcja pracy z dziećmi , uwzględniająca ich cechy  rozwojowe oraz  potrzebę twórczego działania.

Realizacja treści programowych pozwala dzieciom na :

 • harmonijny rozwój,
 • radosne, twórcze „ bycie” , 
 • pełną aktywność

Celem nauczycielek realizujących te programy jest:

 • wspieranie rozwoju zgodnie z możliwościami dzieci, 
 • akceptowanie różnic rozwojowych, 
 •  zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, 
 • wdrażanie do samodzielności, 
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i emocjami, 
 • stwarzanie warunków do samodzielnego odkrywania i poznawania otaczającego dziecko świata społecznego, przyrodniczego i technicznego, 
 • wprowadzenie w świat wartości moralnych i estetycznych

Nauczyciele planując pracę z dziećmi  uwzględniają ich indywidualne potrzeby,  wiedząc , jak ważną motywacją do dalszego działania jest satysfakcja z osiągniętych efektów  dziecięcej twórczości.

 Zajęcia są :

 • ciekawe, 
 • czasem zaskakujące, 
 • inspirują do podejmowania prób poznawania siebie i świata,
 • dające radość i satysfakcję  z odkrywania i poznawania

Zajęcia są prowadzone w oparciu o zasadę :

 • przystępności, 
 • stopniowania trudności, 
 • różnorodności działań. 

Nasze sale podzielone są na pięć głównych obszarów programowych:

1. Życie praktyczne

Działania te pomagają w rozwoju dziecięcego intelektu i koncentracji, a także pomagają rozwijać uporządkowany sposób myślenia. Głównym celem materiałów z życia praktycznego jest pomoc w uzyskaniu kontroli nad koordynacją ruchów,
uzyskaniu niezależności i przystosowaniu się do życia w społeczeństwie. Zajęcia i ćwiczenia mają na celu usprawnienie motoryki dziecka, koordynacji ruchów oraz umiejętności, przydatnych w życiu codziennym.

2. Sensoryka

Materiał sensoryczny rozwija zmysły dziecka, dzięki czemu abstrakcyjne pojęcia takie jak kształt, wielkość, kolor, szorstkość, ciężar, temperatura, smak, zapach, dźwięk stają się bardziej zrozumiałe.

3. Język

Dysponujemy szeroką gamą materiałów językowych. Obejmuje doskonalenie umiejętności potrzebnych do czytania i pisania, np. poznanie kształtów liter i ich brzmienia, dzięki czemu dziecko lepiej odróżnia zdania, słowa, sylaby, fonemy i głoski.

4. Matematyka

Materiały te dają dzieciom wiele możliwości zbudowania solidnych podstaw matematycznych i zdobycia głębokiego zrozumienia, jak funkcjonują liczby. Dzieci uczą się rzeczywistych pojęć matematycznych. Materiały te są wprowadzą do pojęcia
abstrakcji. Obejmuje poznanie kształtów figur geometrycznych, cyfr oraz ćwiczenia liczenia w systemie dziesiętnym, zakresie od 0 – 1000, dzięki czemu matematyka staje się bardziej zrozumiała.

5. Kultura

Materiały te obejmują geografię, historię, botanikę, zoologię i naukę. Obszary te pomagają dzieciom odkrywać i rozumieć świat, w którym żyją. Poznając ziemię i układ słoneczny dzieci zaznajamiają się ze zjawiskami atmosferycznymi jak np. pory roku, klimat, pogoda jak również poznają formy lądów i wód.